חסר רכיב

סיכום פגישת מנהלת החינוך מיום 14.7.09

26/09/2009
 

מנהלת חינוך - פרוטוקולים

 

 

סיכום פגישת מנהלת החינוך מיום 14.7.09
 

משתתפים: איילת, אפרת, סופי, צביה, דלית, גבי, חלי, ענת סגל- מנחה

נעדרו: ריקי

 

א.      על סדר היום:

1. . בחירת יו"ר למנהלת

·         מטרה : הגדרת תפקיד יו"ר ובחירת יו"ר למנהלת

·         רקע: מאז סיום תפקידו של זיו מצליח שהוביל את המינהלת, גבי, מנהלת המערכת היא ששמשה כיו"ר המנהלת בפועל.

·         מהלך הדיון: עקב העובדה כי היא משמשת גם כמנהלת מרבית הנושאים שנבחרו היו סביב השוטף. גבי עצמה לא חושבת שהדבר נכון. הייתה על כך הסכמה. 

·         החלטות:

·         חמוטל נבחרה ליו"ר.

·         התפקיד דורש תכנון ישיבות, ניהולן סיכומן וכן בקרה שוטפת על ביצוע משימות המנהלת.

·         נבנו שלושה כלים תומכים לעבודת היו"ר:

                                                              i.      סיכום בפורמט הנוכחי, הכולל נספחים.

                                                            ii.      טבלת תכנון משימות מפורטת - הניגזרת מכל סיכום ישיבה של המינהלת ומצורפת לסיכום כנספח (ראו נספח למטה)

                                                          iii.      טבלת מעקב ביצוע משימות – נגזרת מטבלת תכנון המשימות. תשלח לעדכון שלכם במשימות אשר בתחום האחריות שלכם, אחת לשבוע ע"י חמוטל ותופץ עדכנית לכל חברי המינהלת.

 

2. דיון בשיטת העבודה של מנהלת החינוך

·         מטרה: עדכון תפקידי והתנהלות המנהלת 

·         רקע: בתקופה האחרונה הביעו משתתפים שונים התלבטויות ותסכול מאופן התנהלות המנהלת והתגלו פערים בתפיסה לגביי תפקידיה. לאור זאת הובע רצון לערוך דיון על תפקידיה ואופן התנהלותה כדי להגיע להגדרה מעודכנת.

·         מהלך הדיון:

                                                              i.      יש צורך להקפיד להתייחס בדיונים לכל ההיבטים השונים אליהם המנהלת אחראית: היבטים חינוכיים והיבטים כלכליים.

                                                            ii.      הוצעו היבטים שונים של חינוך ביישוב שעד כה לא נכללו בדיוני המנהלת לרבות: מה קורה בביה"ס במועצה, בקרב החינוך הבלתי פורמאלי של הנוער.

                                                          iii.      מיהו הלקוח של המנהלת: הילד, הקהילה ההורים.

                                                          iv.      עלתה שאלה לגבי מידת האחריות של המנהלת, האם יש כאן אחריות אישית, במיוחד בהקשר של החלטות כלכליות?

·         החלטות:

                                                              i.      סוגיות פתוחות לבירור:

·         חמוטל תבדוק עם עוה"ד את המשמעויות של אחריות אישית של חברי המנהלת.

·         . דלית וחמוטל יציעו מנגנון לדיונים של הועד בנושאי חינוך כך שיהיו מתואמים בתכנים עם ישיבות המינהלת.

·         גבי תציע לו"ז ישיבות ונושאים שנתיים, המתבסס על מיפוי צמתים מרכזיים בלוח השנה של עבודת החינוך.

 

                                                            ii.      לביצוע:

·         שינוי/ הוספה של נציגים למינהלת: נציג כלכלי, נציג נוער, נציג גבע.

·         כל חבר מינהלת הינו מחזיק תיק בתחום אותו הוא מייצג. במסגרת תפקידו הוא כתובת לאיסוף מידע בנושא, הצגתו במינהלת ולמעקב טיפול. בתחילת כל ישיבה יעשה סבב עידכון קצר בכל נושא ע"י נציג התחום. מעבר לכך, על פי הצורך יתאם מראש הנציג בסדר היום של הפגישה זמן להצגה מעמיקה של סוגית מדיניות שבחר להעלות.

·         נושאים לדיון במינהלת יוצגו כמודלים לבחירה בינהם, בצורה מובנת, המאפשרת דיון יעיל ומעמיק בזמן קצר.

·         יש צורך להעמיק את המעקב אחר מצב התקציב. נציג כלכלי מהיישוב יחזיק בתיק זה, יעדכן את המניהלת ובמידת הצורך הנה"ח יגיעו לדיונים.

 

ב. הפגישה הבאה:

  1. נושאים ואחראי הצגתם בישיבה:

n      חוזי הורים איילת וחלי

n      תכנון נושאי מנהלת לשנה הבאה ולו"ז (להביא יומנים) – גבי וחמוטל

n      השלמת חלוקת "תיקים" ופירוט האחריות על נושאי התיקים – חמוטל

n      עדכון הערכות לפתיחת שנת הלימודים- גבי

n        

  1.  

n      נציגים חדשים

n      לקחים מהחופש הגדול

חסר רכיב