חסר רכיב

דפי מידע 6

07/11/2007
דפי מידע 6

 

משולחן המזכיר

חשון התשס"ח, אוקטובר2007

שיחת קיבוץ: ביום שישי הקרוב ה 26/10 תיערך שיחת קיבוץ בנושא ההסדרים החברתיים של מודל שיוך הדירות.
המזכירות המליצה, כי ההצבעה על הסדרים אלו תיערך בקלפי – כל ההצעה כמקשה אחת מבלי לפרקה לגורמים.
דיון בנושא הסדרים החברתיים הוא דיון מורכב וקשה. בכל הקיבוצים, או ברובם הצוות שטיפל במודל, ניסה לקיים תהליך בו קוימה מערכת פתוחה, שקופה והוגנת. למרות זאת, ישנם תמיד חברים המרגישים, כי התהליך לא היה מספיק שקוף, משתף והוגן. אני תקווה כי נדע לצלוח גם מהמורה זו ולקבל החלטות שבבסיסן מנסות ליצר מודל הגון, הוגן ואפשרי לרוב חברי כפר מנחם.

על סדר היום שיחת קיבוץ נוספת בה יוצג ויוסבר מודל חיוב חדש לשימוש ברכב. המזכירות ממליצה, להחיל בכפר מנחם מודל שנותן ביטוי לזמן ולמרחק הנסיעה גם יחד.מטרת מודל זה לטפל בדברים הבאים: א. טיפול בבעיית הניצול הלא מושכל של צי הרכב. ב. יצירת "הוגנות" בתמחור הק"מ לחבר. ג. טיפול בצי הרכב החונה/עומד ליד בתי החברים זמן רב ללא שימוש.

פעילות המזכירות:
- המזכירות הגישה את החברים אליז זלינגר ויחיעם יוגב כנציגי כפר מנחם במליאת המועצה. כחברי הועד המקומי הגישה המזכירות את עמליה גולדברג, אבי בן צבי, סוזי אפרתי, צביה ריטר וצביקה דולגין .
- המזכירות אישרה לוועדה הכספית להביא להצגה ודיון בשיחת קיבוץ את נושא מעבר לניהול חשבונות החברים בבנק.
- המזכירות יזמה דיון בנושא קרן השתלמויות. עקב ההתחייבות הציבורית מ- 2005 לחזור ולבדוק את דרך מימון התשלומים לקרן ההשתלמות וכהכנה לדיוני 2008 התקיים דיון בנושא. לדיון הגיעו כעשרים חברים וחברות (בעיקר מהדור השלישי). הוצגו שם דעות התומכות באחריות החבר במימון השתלמות ילדיו. עם זאת נאמר, כי במבנה המיסים בכפר מנחם כיום יש קושי רב לפרוע התחיבות זאת. הציבור שהשתתף בדיון סבר,שכאשר תהיה קיצוץ במיסים יהיה נכון להעביר את האחריות בנושא קרן ההשתלמות להורים. נוסף נשמעו דעות הקושרות את רמת הסבסוד של קרן ההשתלמות לרמת הסבסוד של החינוך. הובעה דאגה שלמשפחות מרובות ילדים יהיה קושי לעמוד בתשלומים.
כל הנושא יובא להחלטה במסגרת אישור התקציב ל2008.

שבת שלום

 

זיו מצליח


 

לזיו רומבלסקי
שהשתחררה מצה"ל
נחיתה רכה באזרחות

 

 

 

חברים מתבקשים לשים את דפי המידע לאחר קריאה בתא הדואר שלי.
חברים המעוניינים לקבל את דפי המידע בדוא"ל מתבקשים להודיע לי.
יהודית אפרתי

עקרונות למינהל תקין

ב- 25.9.07 התקיימה שיחת קיבוץ בה הציגו המבקרים אורי לוי ואלחנן ורדי את ממצאי הביקורת שלהם על תהליך שיוך הדירות ומדיניות הקליטה.

ההצגה הייתה מאירת עיניים והבהירה את השקפות המבקרים לגבי מנהל תקין בקיבוץ.

זיו, המבקרים וחברי ועדת הביקורת הבהירו, כי הביקורת עסקה בבדיקת הניהול התקין של הממסד והגופים המבוקרים ולא בחשיפת כשלים פליליים (אותם יש להפנות לבדיקת המשטרה).

אני מביאה 6 הארות של הביקורת, שהן המלצות לגבי סדרי מנהל תקין של המערכת שלנו

·        מוצע, כי צוותים, וועדות וממלאי תפקידים יקבלו מנדט כתוב, המגדיר את תוצרי פעילותם, את גבולות הגזרה וסמכויותיהם וגם לוח זמנים לפעילותם.

·        הצעות תובאנה לדיון והחלטה בליווי התייחסות למשמעויות כספיות (כמויות ומספרים) של ההחלטות. להצעות יצורף מסמך הממליץ על המקורות שיופנו למימוש ההחלטות.

·        עמדת המבקרים היא, שחיבת להיות הפרדה מובנית בין חברי צוותים ומי שמובילים תהליכים חברתיים, לבין מנהלי על שאחראים לפקח מלמעלה על ביצוע ההחלטות ויישומן. השתתפותם של מנהלי העל בעבודת הצוותים (קל וחומר הובלתם) מונעת מהם את המרחק הדרוש כדי לפקח על התהליכים ולבקר אותם. לציבור  אין תפקיד כבקרה, הבקרה אמורה להתבצע ע"י מנהלי העל וההנהלות, עפ"י מבנה ארגוני ידוע ובאמצעות בדיקת המנדט (הכתוב) של הצוותים.

·        יש צורך לגבש הצעה למבנה ארגוני, המלמד על מיקומם של הצוותים, הוועדות וההנהלות. המבנה הארגוני יכלול תרשים של עץ כפיפויות בין הגופים השונים.

 

בהתייחס לקליטה, ציינו המבקרים, כי קיימת בעיה אמיתית של הזרמת "דם חדש" לאגודה החקלאית (הקיבוץ), מה שמסכן את המשך קיומה של האגודה.

המבקרים המליצו להעמיד את הקליטה לאגודה (חברות בקיבוץ) בסדר עדיפות עליון, כדי להבטיח השפעה בהחלטות המרכזיות הנוגעות להתנהלות הקיבוץ.

 

הדוח מתאר גם את דרכי עבודת המבקרים ואת תשתית האינפורמציה, עליה הם מתבססים. נוסף לכך מדווחות גם תשובות המבוקרים.

 

אורי לוי, אלחנן ורדי ואפרת פרנקל הבהירו כי הקיבוץ אוטונומי אילו ממצאי הביקורת ליישם, אך הם מחויבים להאיר את נהלי המנהל התקין חזור והאר.

אפרת הוסיפה שמאז הדיון על טיוטת הדו"ח ועד לשיחת הקיבוץ יושמו כבר חלק מהמלצות המבקרים ותהליך היישום ממשיך.

הדוח מצוי אצל סיגל במזכירות וניתן לקריאה שם.

חברי ועדת הביקורת הם אפרת פרנקל (מרכזת), חנה ארגוב וקלאודיו.

חברים מוזמנים להעביר בכתב את הצעותיהם לגבי נושאי הביקורת בשנה זו לתא הדואר של אפרת פרנקל.

 

דיווחה יהודית.

חסר רכיב