חסר רכיב

onlypass_mityashvi_tktzib_10.htm

09/11/2010
as Web Page wizard.-->
הצעת תקציב קהילה 2010
הכנסות   הצעה חודשי לבית אב  
  פרטים 2010   הערות
מימון מועצה תקציב מוניציפאלי 75,000 23  
  תאורה 37,000    
  תקציב פיתוח 50,000    
  גינון      
  סה"כ מועצה 162,000    
מימון מיסים מיסי וועד אגודה 1,103,760   סהכ 207 בתי אב 350  ₪ למשפחה 69 בודדים המשלמים 245 ₪ (70%) וכולל צפי גידול של 15 משפחות חדשות שישלמו 6 חודשים 
  הכנסות תרבות    
  הכנסות ממכרזים      
  מערכת חינוך 2,965,803   ההכנסות מהורים ומשרד החינוך - 8 חודשים בלבד 
מימון מיתרות תקציביות   48,000    
סה"כ הכנסות   4,279,563    
הוצאות        
מנהל מנהל     מנהלת קהילה 2 ימי עבודה, חצי משרה מזכירה, הוצא' יו"ר, תקורה, ציוד
  שכ"ע 162,600  
  שכ"ד, טלפון, חשמל, אינטרנט 16,800  
  ציוד משרדי 3,000  
סה"כ   182,400 56  
שוטפות דואר 14,000 4 השתתפות האגודה בחלוקת דואר תושבים
  משפטיות 25,000 8 יועץ משפטי 
  ביקורת ספרים 7,000 2 לפי חוק
  ארכיון 0 0  
  הנהלת חשבונות 27,960 9 משרד הנה"ח "כרמל"
סה"כ   73,960    
אחזקת מבני ציבור מועדון 12,000 4 תקורה בגין שימוש האגודה במועדון
  גינון ציבורי 334,080 102 92 דונם שטחים ציבורים בישוב מתוכם מתוקצבים 72 בלבד יתרת העלות משולמת ע"י הקיבוץ
  מים גינון ציבורי 202,250 62 15000 קוב לשנה במחיר של 8.15 להרחבה + 80000 ₪ מים קיבוץ
  תאורת רחוב 37,000   תאורה בקיבוץ, תאורת הרחבה משולמת ע"י המועצה (50000 ש"ח שנתי)
  תחזוקת תאורה 10,000 3 תאורת ישוב קיבוץ+הרחבה
  תברואה 2,000 1 קריאה לפי הצורך לריסוס ביובים ציבורים נוסף לפעולות מועצה
סה"כ   597,330    
תקשורת ומידע דפי מידע 12,000 4 שכר + 12 גליונות אינטרנטיים
  אתר אינטרנט 5,200 2 תחזוקה חודשית קבועה
סה"כ   17,200    
תרבות, חינוך ספריית מבוגרים וילדים 60,000 18 30 שעות שבועיות עבודת ספרניות, רכישת ספרים ותקורה
  תרבות 180,000 55 חצי משרה רכזת תרבות, ארועים לפי תוכנית צוות תרבות, תקורה, גביה נוספת בעת הצורך
  ליווי הסעות 0   העלות תשלום במלואה ע"י ההורים של ילדי א'-ו'
  ילדים ונוער 50,000 15 פרויקטים מיוחדים, ביצוע לפי המלצת מנהלת החינוך
  קליטת תושבים 1,000   הפקת חוברת לתושבים חדשים
סה"כ   291,000    
אחר השקעות ותשתיות 50,000   תיקצוב מועצה לשיפור תשתיות הישוב (תשלום לאחר ביצוע)
  ביטוח 16,500 5 ביטוח צד ג', ביטוח נושאי משרה, יעוץ ביטוחי
  ביטחון 10,000 3 השתתפות בעלות שכר רב"ש ועוזר רב"ש, טלפון שומר הרחבה
  עמלות בנק 5,000    
  שונות ובלתי צפוי 70,370 21 5%
סה"כ   151,870    
  מערכת חינוך 2,965,803    
סה"כ הוצאות   4,279,563    
חסר רכיב