חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד.

11/07/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 10.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

 

 

סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 10.09

תאריך 05.07.09              

 

נוכחים: דלית, אביב, ליאור, בועז, אבי, חמוטל, יונית, יענקלה, צבי

 

איחולי החלמה לאברהם טולדו

 

תרבות דיון באסיפה:   

התקיים דיון והסקת מסקנות מניהול האסיפה האחרונה.

סיכום הנושא- יש לנסות לייצר תרבות דיון תרבותית, ניהול האסיפה צריך להיות יותר מובנה, שמירה על סדר היום ונושאי הדיון שנקבעו מראש.

 

חינוך

1.      הסכמי ההרשאה המתייחסים לשימוש האגודה בבתי הילדים נוסחו ע"י עוה"ד והועברו לוועד למתן הסתייגויות. חברי הועד ישלחו הערותיהם במהלך השבוע, לאחר קבלת הערות מהוועד יתכנס צוות ההסכמות לסגור ולתת הערות למשרד עוה"ד.

2.      לאחר דיון בהנהלה הכלכלית של הקיבוץ התקבלה החלטה כי ההשקעות בחינוך יוחזרו דרך שכ"ד ולא כהלוואה.

3.      מנהלת החינוך הקרובה תעסוק בתפקידי המנהלת בהנחיית ענת סגל 

 

קהילה

נערך דיון בנושא התהליך הקהילתי עם ענת סגל וצוות מנחים מהישוב

כיצד לרתום את אנשי הישוב לתהליך ומה אורכו?

הועלתה הצעה לרכז את התהליך לשני ימים מרוכזים במקום מפגשי ערב.

החלטה: כפי שהוחלט בעבר הועד עתיד לקיים פגישה עם חברי הקיבוץ בה יועלה הנושא וייבחנו הדרכים בהן ניתן יהיה להביא למעורבות רבה ככל האפשר.

 

קליטה

מדווח על כנס מתיישבים חדשים ביום שישי, 35 משפחות הוזמנו להכרות וקבלת מידע

 

הנה"ח

התקבלו שתי הצעות חדשות, במהלך שבוע הבא ייחתם חוזה עם המשרד הנבחר – הודעה רשמית תצא לאחר החתימה

 

שונות

אגרת ביוב: הטיפול בביוב נעשה ביישוב ע"י מתקן לטיהור שפכים של הקיבוץ. עד כה לא נגבו דמי שימוש מתושבי ההרחבה. הקיבוץ פנה לוועד על מנת לאפשר גביית דמי השימוש מהוראת הקבע שתינתן לאגודה לתשלום מיסי האגודה ותשלומי החינוך. הועד אישר את בקשת הקיבוץ .

החלטה גביית הביוב תחל מחודש יולי 2009 הודעה מסודרת תצא לתושבים.

 

 

דלית גדיש

חסר רכיב