חסר רכיב

פרוטוקולים - ועד

25/02/2009
מתיישבי - ישיבה מס. 2.09

אגודת מתיישבי כפר מנחם

פרוטוקולים קודמים
ישיבה מספר 01.09
סיכום ישיבת ועד אגודה - ישיבה מס 2.09

יום ראשון 25.1.09

 

נוכחים: יעקב סלע, אביב קוחל, אברהם טולדו, יונית פלג, יחיעם יוגב, ליאור לוי,אבי בן צבי, צבי קרן,בועז קפלן, זיו מצליח, דלית גדיש

 

נושאים

1. מדיניות הועד בנושא ישיבות, משקיפים ופרסום.

חברי הועד הביעו את דעתם לגבי מהות עבודת האגודה וכיצד לנהל ישוב באופן עניני וביצועי.

כמו כן נושא שקיפות המידע היא בראש סדר היום הציבורי של חברי הועד וגם עליו ניתנה הדעת.

ההחלטה

·  סדר היום לישיבות יפורסם מראש

·  הערות או בקשות לסדר היום ניתן להפנות לכל אחד מחברי הועד

·  תושב המעוניין להציג נושא לדיון או בעל עניין בנושא , יפנה אל יו"ר הועד ובקשתו תישקל

·  בעלי תפקידים או עניין יוזמנו לישיבה מראש ע"י היו"ר

                  

2. הגשת תיקונים לתקציב

סעיפי הכנסה:

תקציב פיתוח – המועצה מקציבה כל שנה סכום המיועד לשיפור תשתיות ופיתוח

ארועי ה 70 – המועצה מעניקה לישוב סיוע בחגיגות ה 70 לישוב

סעיפי ההוצאות:

סעיף השקעות ותשתיות יבוסס ברובו על תקציב פיתוח מהמועצה.

תקשורת ומידע – כולל ניהול ותחזוקת אתר האינטרנט של הישוב (מהדורה חדשה ומעודכנת תעלה בקרוב)

דפי מידע ועלונים- דפי מידע מופקים פעמים בחודש, עלונים מודפסים בין 4-6 בשנה

  • תיבדק האפשרות של הפצת המידע בישוב ברובו דרך הדואל ובאתר האינטרנט, ובכך לצמצם את כמות ההדפסות. יהודית תבדוק כמה תושבים מעוניינים לקבל את המידע מודפס ובכך להקטין את עלויות ההפקה.

 

3. דיון על הגדרת תפקידים.

הוגשה טיוטא עם הגדרת תפקידי הועד, יו"ר האגודה ומזכיר האגודה.

המסמך המתוקן יוגש לאישור בישיבה הקרובה.

 

4. אסיפת ישוב

במהלך חודש פברואר תוכנס אסיפת הישוב, להלן הנושאים לאסיפה:

הגשת תקציב הקהילה לשנת 2009

הודעה על הקמת ועדת ביקורת לאגודה, תפקידיה וסמכותה. - הגשת מועמדות לוועדה תתקבל מיום האסיפה ועד לשבוע שאחריו.

הגשה חוזרת של שינוי סעיף בתקנון האגודה – בקשה לשינוי נעשתה באסיפת התקציב 08 וטרם הוגשה להצבעה בקלפי.

 

הצבעה בקלפי תתקיים כשבוע לאחר האסיפה. שלושה נושאים עומדים להצבעה

  • תקציב הקהילה 09
  • שינוי סעיף בתקנון האגודה
  • בחירת ועדת ביקורות (מתוך רשימת המועמדים)

  

5. החלפת מקומו של צביקה דולגין בועד המקומי, לפי המלצת היועץ המשפטי של המועצה, יו"ר הועד אבי בן צבי יכנס את הועד לבחירת חבר חדש.

המלצת ועד האגודה, למנות את ליאור לוי לחבר בועד מקומי.

אבי בן צבי יפרסם את החלטת הועד.

 

 

 דלית גדיש

 

חסר רכיב